Vytvoření uživatele

Přihlašovací údaje

Jméno uživatele musí obsahovat minimálně 4 znaky.

Heslo musí obsahovat minimálně 8 znaků a alespoň jedno velké písmeno, jednu číslici a jeden speciální znak ( +*/-=%\|_.,#&@$ߧ¤:;?! '"<>()[]{}€~ˇ^˘°˛`˙´˝®™«»©†¨ ).

Žadatel
Doručení
Zaslat soubor PDF s vyjádřením bez hesla pro otevření.
E-mailová adresa, na kterou bude odesláno heslo pro otevření PDF souboru vyjádření k existenci SEK.
E-mailová adresa nesmí být shodná s e-mailovou adresou pro zaslání dokumentů vyjádření.
Zaslat na adresu žadatele.

INFORMACE

podle § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů („ZOOU“).
Společnost UPC Česká republika, s.r.o., se sídlem Praha 4, Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00, IČ 005 62 262, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187485 („UPC CZ“) Vás tímto informuje,
že shromážděné osobní údaje v rozsahu Vaše jméno, příjmení, identifikační číslo (IČ), bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo bude UPC CZ jako jejich správce zpracovávat po dobu nezbytně nutnou za účelem jejich použití při realizaci práv a povinností UPC CZ nebo žadatele v souvislosti se žádostí o stanovisko nebo vyjádření UPC CZ pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to automatizovaným způsobem s tím, že Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny třetím osobám. Vaše osobní údaje poskytujete UPC CZ dobrovolně.
Dále Vás UPC CZ informuje o Vašem právu přístupu k osobním údajům a právu na opravu osobních údajů. Zjistíte-li nebo domníváte-li se, že zpracování Vašich osobních údajů je prováděno v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, můžete UPC CZ požádat o vysvětlení popř. o odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Vytvořením účtu uživatele potvrzujete souhlas se zpracováním osobních údajů.
Prosím, přepište písmena dle obrázku. Nezáleží na velikosti písmen.